Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2012

uciekinier
Chodzę po mieszkaniu i bluzgam sam do siebie.
Kurwa. Idź w pizdu.
Kurwa.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagooddaytodie gooddaytodie
uciekinier
9144 0a4f 390
Reposted fromlilie lilie viagooddaytodie gooddaytodie
uciekinier
9766 d336 390
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viaonomatopeja onomatopeja
uciekinier
8875 dc2d 390

January 31 2012

uciekinier
8866 3c6b
Reposted frompsychotyczna psychotyczna viaonomatopeja onomatopeja
uciekinier
uciekinier
uciekinier
uciekinier
2432 f182 390
Reposted fromshake shake vianikotyna nikotyna
uciekinier
6389 ebcf 390
Reposted fromtuclock tuclock viakrainakredek krainakredek
uciekinier
Życie po śmierci jest dla tych, którzy umierają przed śmiercią, którzy umierają za życia.
— stachura
Reposted frommarysia marysia viaDoomedMistress DoomedMistress

January 30 2012

uciekinier

Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.

Reposted fromOhyeah Ohyeah viawszystkodupa wszystkodupa

January 29 2012

uciekinier
5985 24dc 390
Reposted fromOoliv Ooliv viaconvoitise convoitise
uciekinier
4452 085a 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaconvoitise convoitise
uciekinier
uciekinier
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje...
Ciągle żyje tak na niby
— Jerzy Andrzej Masłowski
uciekinier
gdyby nie było bólu
mogłabym się krzywdzić bez strachu
mogłabym zniknąć bez śladu
bez krzyku
bez spojrzenia w przyszłość
Reposted frommruugaa mruugaa viagooddaytodie gooddaytodie
uciekinier
1567 0a51 390
uciekinier
8267 010e 390
Reposted fromwaterfall waterfall viaonomatopeja onomatopeja
uciekinier
Jestem pustym, zepsutym, aroganckim skurwysynem.
— A.J.K.S. - Brak ofiar w ludziach
Reposted frompunkisdead punkisdead viagooddaytodie gooddaytodie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl